Pieslēgties
Lietotāja vārds

ParoleNeesi lietotājs?
Spied šeit lai piereģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Lietotāji šobrīd
Viesi šobrīd: 1

Lietotāji šobrīd: 0

Lietotāju skaits: 592
Jaunākais lietotājs: Makleins
Apskatīt tēmu
 Drukāt tēmu
JAWA Vidzemē 2018. Annual meeting.
aivarsz
Dārgie draugi, tas brīdis ir klāt. Publicējam mūsu 8. ikgadējā salidojuma pamatinformāciju. JAWA Vidzemē 2018. Organizē Latvijas JAWA Klubs. Detalizētāka informācija sekos.

bildites.lv/images/r7qdwq3s/108803/original.png

Dear friends, below you will find primary information about our 8-th Latvian Annual meeting. JAWA Vidzeme 2018. Organized by Latvian JAWA Club. More detailed information will follow.

bildites.lv/images/sh4a754w/108803/original.png

Дорогие друзья! Ниже вы найдете основную информацию о нашем восьмом ежегодном мероприятии JAWA Vidzeme 2018. Организаторы- JAWA Kлуб Латвии.
Более подробная информация будет опубликована позже.

bildites.lv/images/y69w968h/108803/original.png

Šajā sadaļā tiks publicēta tikai informācija par pasākumu. Komentāriem par tēmu, savlaicīgai reģistrācijai, kā arī, dažādiem jautājumiem un atbildēm tiks izveidota jauna tēma.

In this topic we will be published only the information about the event. Comments on the topic, timely registration, questions and answers, e.t.c. we will be use the other Forum section.

В этом разделе будут опубликованы только сведения о мероприятии. Мы создадим новую тему для комментариев а также различных вопросов и ответов.
Labojis aivarsz uz 11-07-2018 11:51
 
aivarsz
LV: Nolikums:
* Pasākuma norises laiks: 10.08.2018. - 12.08.2018.

Tehnika:
- Jebkura izlaiduma gada JAWA, CŽ un YEZDI motocikli.

Citu marku motocikli drīkst atrasties ne tuvāk, kā 500 metrus no nometnes vietas.
Pasākuma norises vieta: Salacgrīvas novads, Vidzeme, LATVIJA
Tehnikas atbilstība CSN (Ceļu Satiksmes Noteikumi) :

- Par tehnikas neatbilstību un jebkādām ar šo faktu saistītām sekām atbild konkrētās tehnikas vadītājs.
- Organizators patur tiesības nepielaist dalībai pienācīgi nesagatavotu tehniku

Ceļi:
- Rallijs notiek pa koplietošanas ceļiem. Rallija laikā ir spēkā visi CSN, to neievērošana ir katra dalībnieka individuāla atbildība. Organizators uzsver, ka CSN pārkāpšana rallija laikā ir nepieļaujama.
- Rallijā iekļauti ceļi ar dažādiem segumiem, tajā skaitā arī grants ceļi.
- Braukšana pa tiem ir katra dalībnieka brīva izvēle.

Minimālais inventārs:
- Mobilais telefons (ārkārtas gadījumiem).
- Aptieciņa
- Dzeramais ūdens (vismaz 1,5l)
- Ķivere, cimdi

Dalības maksa:
- 25 EUR no personas (priekšapmaksa - reģistrējoties pasākumam saņemsiet rēķinu uz e-pastu)
- 35 EUR no personas, reģistrējoties pasākuma vietā.

- Varēs iegādāties krekliņus, kas pieteikti reģistrācijas formā. Iepriekš nepiesakot, krekliņi pasākuma vietā nebūs iegādājami. Krekliņa cena 15 EUR.

- Teltsvieta- 5 Eur par nakti, maksājot uz vietas, kempinga recepcijā.

- Gultas vietu izmaksas individuāli, atkarībā no pieejamā kempinga namiņa.

Ar kempinga mājiņām, pirmkārt, tiks nodrošināti Latvijas Jawa Klubs biedri un ārzemju viesi. Pārējiem guļvietas tiks piedāvātas rindas kārtībā.

Pieteikt guļvietu namiņā var: e- mail: aivars.zeikars@gmail.com , tel. +37129336688

Dalības maksā iekļauta:

Ēdināšana:

- Vakariņas 10.08.2018. NEBŪS IEKĻAUTAS! Būs iespēja iegādāties kādas uzkodas un zupu

- Brokastis 11.08.2018.
- Pusdienu zupa 11.08.2018
- Vakariņas 11.08.2018.
- Brokastis 12.08.2018.
- Kempinga vietas īres izmaksas

-Atsevišķu apskates objektu izmaksas

- Aparatūras īre un grupas “Bastards” muzikālā priekšnesuma apmaksa.
- Materiāli rallijam un pasākuma norisei

Pieteikšanās līdz 05.08.2018.

Ierašanās kempingā Milleri no 10.08.2018. plkst. 14.00
_______________________________________________________________

Rules:

* Event dates: 10.08.2018 - 12.08.2018.

Motorcycles:
- JAWA, CŽ and YEZDI motorcycles from any year of production.

Motorbikes of other makes must come no closer than 500 metres from the camp site.
Event venue: Salacgrīva District, Vidzeme, LATVIA
Compatibility of machinery to RTR (Road Traffic Regulations):
- the rider of each individual machine is responsible for any non-compliance on the part of the machine and for the consequences stemming from this machine.
- the Organiser retains the rights to prevent a machine that has not been prepared properly from taking part.

Roads:
- the rally will take place on jointly used roads. During the rally, all RTR are in force; failure to comply with them is each participant’s individual responsibility. The organiser stresses that violation of RTR during the rally is not permissible.
- the rally includes roads with various surfaces.
- riding along them is a decision freely made by each individual rider.

Minimum inventory:
- mobile phone (for emergencies);
- first aid kit;
- drinking water (at least 1.5 l);
- helmet, gloves.

Participation fee:
- EUR 25 per person (pre-payment - upon registering for the event, you’ll receive an invoice by e-mail).
- EUR 35 per person, registering at the event venue.
- Shirts can be bought that have ordered on the registration form. Unless they have been ordered in advance, shirts will not be on sale at the venue. Shirt price EUR 15.
- Tent space: EUR 5 per night, paying on site at the campsite reception.
- Overnight accommodation charges vary, depending on the available camping hut.
In regard to overnight accommodation at the camping huts, preference will firstly be given to members of the Latvian Jawa Club and foreign guests. Other participants will be offered accommodation in the order in which they apply.
You can apply for a bed in a nut by e- mail: aivars.zeikars@gmail.com , tel. +37129336688

Participation fee includes:
Catering:
- Dinner on 10.08.2018 NOT INCLUDED! You’ll have the chance to buy some snacks and soup and beer.
- Breakfast on 11.08.2018.
- Lunch soup on 11.08.2018.
- Dinner on 11.08.2018.
- Breakfast on 12.08.2018.
- Campsite rental charges.
- Individual sightseeing object charges.
- Apparatus hire and payment for a musical performance by the band “Bastards”.
- Materials for the rally and the course of the event.
Applications may be made until 05.08.2018.
Arrival at Milleri Campsite on 10.08.2018 at 14.00.
________________________________________________________________

RU: Устав:
* Время проведения мероприятия: 10.08.2018 − 12.08.2018.

Техника:
- Мотоциклы «JAWA», «CŽ» и «YEZDI» любого года выпуска.

Мотоциклы других марок могут находиться на расстоянии не менее 500 м от места расположения лагеря.

Место проведения мероприятия: Салацгривский край, Видземе, ЛАТВИЯ
Соответствие техники ПДД (Правилам дорожного движения):
- За несоответствие техники и любые связанные с этим последствия отвечает водитель конкретной техники.
- Организатор оставляет за собой право не допустить к участию не подготовленную надлежащим образом технику.

Дороги:
- Ралли проводится на дорогах общего пользования. Во время ралли действуют все ПДД, их несоблюдение является ответственностью каждого участника. Организатор подчеркивает, что нарушение ПДД во время ралли недопустимо.
- В ралли включены дороги с разным покрытием, в том числе гравийные дороги.
- Езда по ним является свободным выбором каждого участника.

Минимальный инвентарь:
- мобильный телефон (для чрезвычайных ситуаций);
- аптечка;
- питьевая вода (минимум 1,5 л);
- шлем, перчатки.

Плата за участие:
- 25 EUR с человека (предоплата – при регистрации для участия в мероприятии получите счет на эл. почту).
- 35 EUR с человека при регистрации на месте проведения мероприятия.
- Можно будет приобрести майки, заказанные в регистрационной форме. Без предварительного заказа майки на месте проведения мероприятия приобрести будет нельзя. Цена майки 15 EUR.
- Место для палатки – 5 EUR, оплата на месте, на стойке регистрации кемпинга.
- Спальное место оплачивается индивидуально в зависимости от доступного домика в кемпинге.
Домиками в кемпинге в первую очередь обеспечиваются члены латвийского клуба «Jawa» и зарубежные гости. Остальным спальные места будут предлагаться в порядке очереди.
Заказать спальное место в домике можно по эл. почте aivars.zeikars@gmail.com или по тел. +37129336688

В плату за участие входит:
Питание:
- Ужин 10.08.2018 НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕН! Будет возможность приобрести какие-то закуски и суп.
- Завтрак 11.08.2018.
- Обеденный суп 11.08.2018.
- Ужин 11.08.2018.
- Завтрак 12.08.2018.
- Расходы на аренду мест в кемпинге.
- Расходы на осмотр отдельных достопримечательностей.
- Аренда аппаратуры и оплата выступления группы «Bastards».
- Материалы для ралли и проведения мероприятия.

Подача заявок до 05.08.2018.

Прибытие в кемпинг «Milleri» с 14:00 10.08.2018.
Labojis aivarsz uz 12-07-2018 23:19
 
aivarsz
REĢISTRĀCIJA PASĀKUMAM IR ATVĒRTA. Sekojiet linkam!
REGISTRATION FOR THE EVENT OPENED.
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.

http://jawa-2018.oris.lv/
Labojis aivarsz uz 17-07-2018 00:13
 
aivarsz
Lūdzu visiem, kas ieradīsies sestdien, vēlākais 9.00 piereģistrēties nometnē.

Pasākuma plāns:
LV
• Piektdiena, 10. augusts
14:00 - Pirmo viesu ierašanās un iekārtošanās.
19:00 - Vakara izklaides, karaoke, alus, darbosies bufete.
• Sestdiena, 11. augusts
08- 09:00 – Brokastis, dalībnieku reģistrācijas noslēgums .
10:00 – Pasākuma atklāšana, īsa instrukcija.
10:50 – Parādes brauciens uz Ainažiem
11:10 – Motociklu Izstāde, balsojuma “skatītāju simpātija” norise.
Iespēja apmeklēt Ainažu Jūrskolas vai Ugunsdzēsības muzejus vai apskatīt ziemeļu molu.
12:10 – Brauciens uz Salacgrīvu, Bocmaņa laukumu.
12:30 – Motociklu Izstāde, balsojuma “skatītāju simpātija” norise. Iespēja gidu pavadībā doties nelielā ekskursijā pa Salacgrīvas centru.
13:30 – Kopīgs brauciens uz Salacas Sarkanajām klintīm.
14:00- 15:00 – Pusdienu zupa Salacas krastā.
15:00 – Apkārtnes izpētes brauciena sākums. Braucam nelielās grupiņās vai individuāli.
18:30 – Vakariņas, noslēguma runas, loterija un pasākuma neoficiālās daļas sākums – BALLE- grupa “BASTARDS”.
• Svētdiena, 12. augusts
08 – 10:00 – Brokastis. Nesteidzīga motociklu kravāšana un individuāla došanās mājup.

About the event:

EN
• August 10 - Friday
14:00 – Arrival and settling in of the first guests.
19:00 – Evening activities: Karaoke & beer. The buffet will be open.
• August 11 - Saturday
8:00- 09:00 – Breakfast, final registration of participants.
10:00 – Event opening ceremony and brief instructions.
10:50 – Motorcycle parade trip to Ainaži City.
11:10 – Motorbike Exhibition and a vote to discover “the viewers’ favourite participant”. An opportunity to visit the Ainaži Maritime School Museum or Firefighting Museum or to view the Northern Pier.
12:10 – A ride to Bocmaņa Square in Salacgrīva.
12:30 – Motorbike Exhibition and a vote to discover “the viewers’ favourite participant”. An opportunity to take a small guided excursion around the centre of Salacgrīva.
13:30 – Joint ride to the Salaca’s Red Cliffs.
14:00- 15:00 – Lunchtime soup along the banks of the Salaca.
15:00 – Start of a ride to explore the surrounding area. We’ll ride in small groups or individually.
18:30 – Dinner, closing speeches, lottery and start of the unofficial part of the event – THE BALL - band “BASTARDS”.
• August 12 - Sunday
8.00- 10:00 – Breakfast. Relaxed loading of motorbikes and individual departure home.
Labojis aivarsz uz 10-08-2018 00:32
 
Iet uz forumu: